700x350-g754-lefkosia_Page_2
700x350-g754-lefkosia_Page_3
700x350-g754-lefkosia_Page_4
700x350-g754-lefkosia_Page_5
700x350-g754-lefkosia_Page_6
700x350-g754-lefkosia_Page_7
700x350-g754-lefkosia_Page_8
700x350-g754-lefkosia_Page_9

 

Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ημερομηνία: 2007-2014

Περιγραφή αντικειμένου: Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται:

  • Μελέτη οδοποιίας για τη προετοιμασία της ενδιάμεσης έκθεσης της Φάσης Γ του Περιμετρικού Λευκωσίας. Το αντικείμενο της μελέτης οδοποιίας αφορά στον Αυτοκινητόδρομο και του ανισόπεδους κόμβους αυτού περιλαμβανομένων και των κλάδων των κόμβων καθώς και του προβλεπόμενου υποστηρικτικού δικτύου πλαγιοδρόμων
  • Μελέτη οδοποιίας για τη προετοιμασία της ενδιάμεσης έκθεσης της Φάσης Ε του Περιμετρικού Λευκωσίας. Το αντικείμενο της μελέτης οδοποιίας αφορά στον Αυτοκινητόδρομο και του ανισόπεδους κόμβους αυτού περιλαμβανομένων και των κλάδων των κόμβων καθώς και του προβλεπόμενου υποστηρικτικού δικτύου πλαγιοδρόμων
  • Μελέτη οδοποιίας για τη προετοιμασία της αναθεωρημένης ενδιάμεσης έκθεσης των Φάσεων Α και Β του Περιμετρικού Λευκωσίας. Το αντικείμενο της μελέτης οδοποιίας αφορά στον Αυτοκινητόδρομο και του ανισόπεδους κόμβους αυτού περιλαμβανομένων και των κλάδων των κόμβων καθώς και του προβλεπόμενου υποστηρικτικού δικτύου πλαγιοδρόμων