700x350-g861-lyrikh_Page_1
700x350-g861-lyrikh_Page_2
700x350-g861-lyrikh_Page_4
700x350-g861-lyrikh_Page_5
700x350-g861-lyrikh_Page_6
700x350-g861-lyrikh_Page_7

 

ΑναθέτουσαΑρχή: (ΙΔΡΥΜΑΣΤΑΥΡΟΥΝΙΑΡΧΟΥ) STAVROS NIARCHOS FOUNDATION CULTURAL CENTER AE

Ημερομηνία: 2012 - 2013

Περιγραφή αντικειμένου: Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται:

 • Μελέτη Εφαρμογής Σταθμού Αυτοκινήτων (Αφορά συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες προς όλη την ομάδα μελέτης)
 • Μελέτη Εφαρμογής Εσωτερικού Οδικού Δικτύου (Περιλαμβάνει τον ανασχεδιασμό των δύο κυκλικών κόμβων στις πύλες εισόδου στην εγκατάσταση και το εσωτερικό οδικό δίκτυο που συνδέει το Σταθμό Αυτοκινήτων και τα κτίρια με τους δύο κυκλικούς κόμβους)
 • Μελέτη Σήμανσης (Αφορά τη σήμανση του σταθμού αυτοκινήτων καθώς και του εσωτερικού οδικού δικτύου και των υπαίθριων χώρων στάθμευσης και περιλαμβάνει τη ρυθμιστική και πληροφοριακή σήμανση για τα οχήματα)

Σε επέκταση της σύμβασης:

 • Πρόδρομες Εκσκαπτικές Εργασίες
  1. Φάση προετοιμασίας δημοπράτησης (Καθορισμός Πυλών πρόσβασης στο εργοτάξιο και διαδρομών προσπέλασης των οχημάτων - Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις στο άμεσα επηρεαζόμενο οδικό δίκτυο- Εργοταξιακή Σήμανση του περιβάλλοντος οδικού δικτύου - Ετοιμασία Φακέλου κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και παρεμβάσεων για έγκριση από τη ΔΜΕΟ)
  2. Φάση Δημοπράτησης ( Παροχή Διευκρινήσεων και πληροφοριών στους Διαγωνιζόμενους- Συμμετοχή στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών,)
  3. Φάση εκτέλεσης πρόδρομων Εργασιών (Υποβοήθηση σε τυχόν τροποποιήσεις των κατασκευαστικών σχεδίων - Υποβοήθηση στην παρακολούθηση εκτέλεσης έργου)
 • Διαγωνισμός Ανάδειξης Γενικού Εργολάβου του Έργου
  1. Πλήρης Αναθεώρηση Μελέτης Εφαρμογής
  2. Αναθεώρηση και ετοιμασία τελικών Τευχών Δημοπράτησης των έργων Οδοποιίας
  3. Υποβοήθηση στη διαδικασία ανάδειξης του γενικού εργολάβου του Έργου