700x350-t010-CarrMar_Page_1
700x350-t010-CarrMar_Page_2
700x350-t010-CarrMar_Page_3

 

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ανάδοχος: DENCO Συγκοινωνιακές Μελέτες ΕΠΕ

Ημερομηνία: 2012

Περιγραφή αντικειμένου: Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται:

 • ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ για το κατάστημα “ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ”, που λειτουργεί στο Μαρούσι επί της οδού Χειμάρας. Περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:
  1. Καθορισμός του αριθμού των θέσεων στάθμευσης για την εξυπηρέτηση του καταστήματος με βάση τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας. Οι υπόλοιπες θα λειτουργούν και ως δημόσιας χρήσης
  2. Απογραφή στάθμευσης στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το συγκρότημα
  3. Διερεύνηση των προσπελάσεων του καταστήματος και των χώρων στάθμευσης.
  4. Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων (στρέφουσες) επί της οδού Χειμάρας και μετρήσεις φόρτων στρεφουσών κινήσεων στις συμβολές της με την οδό Κηφισίας και Αμαροθσίου - Χαλανδρίου.
  5. Ανάλυση των κυκλοφοριακών φόρτων στην περιοχή της εγκατάστασης
  6. Εκτίμηση των καθοριστικών φόρτων άφιξης και αναχώρησης
  7. Διερεύνηση της επίδρασης από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων στο οδικό δίκτυο προσπέλασης
  8. Προτάσεις τυχόν απαιτούμενων παρεμβάσεων κυκλοφοριακού χαρακτήρα.
 • ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Επανασχεδιασμός της εισόδου - εξόδου από/ προς την οδό Χειμάρας, οι απαραίτητες γεωμετρικές διαρρυθμίσεις για την κίνηση των οχημάτων και ο σχεδιασμός των χώρων αναμονής και ελέγχου σε συνεργασία με την αρχιτεκτονική ομάδα.