700x350-t007-rodos_Page_1
700x350-t007-rodos_Page_2
700x350-t007-rodos_Page_3
700x350-t007-rodos_Page_4
700x350-t007-rodos_Page_5

 

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

Ανάδοχος: DENCO Συγκοινωνιακές Μελέτες ΕΠΕ

Ημερομηνία: 2012

Περιγραφή αντικειμένου: Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται:

 • Αξιολόγηση υφιστάμενων κυκλοφοριακών μελετών. Αφορά τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των υφιστάμενων στοιχείων απογραφών του οδικού δικτύου, των υφιστάμενων μετρήσεων κυκλοφοριακών φόρτων και τις προτάσεις ιεράρχησης και κυκλοφοριακής οργάνωσης, από μελέτες που έχουν εκπονηθεί στο παρελθόν.
 • Ιεράρχηση και κυκλοφοριακή οργάνωση του οδικού δικτύου Της περιοχής μελέτης. Αφορά τη διαμόρφωση προτάσεων για τη νέα ιεράρχηση και κυκλοφοριακή οργάνωση του οδικού δικτύου της περιοχής μελέτης, με βάση τους παρακάτω άξονες:
  1. Τη δημιουργία ενός κύριου οδικού δικτύου το οποίο οι οδηγοί των οχημάτων θα έχουν στη διάθεσή τους για να κινηθούν (και να σταθμεύσουν σε καθορισμένους χώρους) χωρίς καθυστερήσεις και με ασφάλεια, με απλοποίηση των κινήσεων στους σημαντικούς κόμβους.
  2. Τη μετατροπή των τοπικής σημασίας οδών σε πεζόδρομους ή οδούς ήπιας κυκλοφορίας, μονής κατεύθυνσης, με συχνές εναλλαγές στη φορά κατεύθυνσης, έτσι ώστε να αποτρέπονται οι διαμπερείς κινήσεις μέσω αυτών. Το δίκτυο οδών ήπιας κυκλοφορίας, θα εξυπηρετεί μόνο την πρόσβαση στις παρόδιες ιδιοκτησίες με χαμηλές ταχύτητες (20χλμ/ώρα) και ταυτόχρονα θα κάνει αρμονική τη συνύπαρξη πεζών και αυτοκινήτων.
  3. Τη δημιουργία ενός δικτύου ροής πεζών (μέσω πεζοδρόμων, οδών ήπιας κυκλοφορίας, διευρυμένων πεζοδρομίων) που σε συνδυασμό με την ενίσχυση των ήπιων «εναλλακτικών» μορφών μετακίνησης (ποδήλατο, κλπ) θα οργανώσει την κεντρική περιοχή του Δήμου κυκλοφοριακά με τη φιλοσοφία της βιώσιμης κινητικότητας και θα δημιουργήσει συνθήκες μείωσης των αναγκών μετακίνησης με Ι.Χ.
  4. Προσαρμογή των διαδρομών των μέσων μαζικής μεταφοράς στις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
 • Οργάνωση στάθμευσης. Περιλαμβάνει την αξιολόγηση της λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στην περιοχή μελέτης και επέκταση – προσαρμογή σύμφωνα και με τη νέα κυκλοφοριακή οργάνωση