700_350_helliniko2
700_350_helliniko3
700_350_helliniko6
700_350_helliniko7
700_350_hellinikon5
700x350-Masterplan_Hellinikon
700x350_hellinikon4

Αναθέτουσα Αρχή: LAMDA DEVELOPMENT

Ανάδοχος: DENCO Συγκοινωνιακές Μελέτες ΕΠΕ

Ημερομηνία: 2013 - 2015

Περιγραφή αντικειμένου:

Master plan για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού (2013 – 2014)

Επισκόπηση τοπικού δικτύου μεταφορών – Σχεδιασμός Εσωτερικού οδικού δικτύου της ανάπτυξης – Δημόσιες Συγκοινωνίες – Καθορισμός απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης, προτεινόμενες θέσεις και χωρητικότητες χώρων στάθμευσης – Προκαταρκτική Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων - Προσομοίωση Κυκλοφορίας με χρήση μοντέλου.

Εκπόνηση μελετών συγκοινωνιακού σχεδιασμού για την έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης («Σ.Ο.Α.») του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά (2014 - 2015)