700_350_helliniko2
700_350_helliniko3
700_350_helliniko6
700_350_helliniko7
700_350_hellinikon5
700x350-Masterplan_Hellinikon
700x350_hellinikon4

Αναθέτουσα Αρχή: LAMDA DEVELOPMENT

Ανάδοχος: DENCO Συγκοινωνιακές Μελέτες ΕΠΕ

Ημερομηνία: 2013 - 2015

Περιγραφή αντικειμένου:

Master plan για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού (2013 – 2014)

Επισκόπηση τοπικού δικτύου μεταφορών – Σχεδιασμός Εσωτερικού οδικού δικτύου της ανάπτυξης – Δημόσιες Συγκοινωνίες – Καθορισμός απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης, προτεινόμενες θέσεις και χωρητικότητες χώρων στάθμευσης – Προκαταρκτική Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων - Προσομοίωση Κυκλοφορίας με χρήση μοντέλου.

Εκπόνηση μελετών συγκοινωνιακού σχεδιασμού για την έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης («Σ.Ο.Α.») του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά (2014 - 2015)

 

700x350_braxiprothesmo
T035_podilatodromoi
700x350_braxiprothesmo
T035_podilatodromoi

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ανάδοχος: DENCO Συγκοινωνιακές Μελέτες ΕΠΕ

                   DENCO Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.

                   ΠΟΛΙΝΔΕ

Ημερομηνία: 2014 - 2015

Περιγραφή αντικειμένου: Βασικό αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη διαχείριση και το σχεδιασμό μέτρων και παρεμβάσεων βιώσιμης κινητικότητας με εκκίνηση το 2014 και χρονικό ορίζοντα 15 ετών.

 

Το αντικείμενο περιλαμβάνει:

Α' ΦΑΣΗ

Ι. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η πρώτη δραστηριότητα περιελάμβανε συλλογή, αποδελτίωση, ταξινόμηση και οργάνωση σε κατάλληλη βάση δεδομένων όλων των στοιχείων που απαιτούνται για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία και δεδομένα αφορούσαν:

 1. Υπάρχουσες Μελέτες - Χαρακτηριστικά στοιχεία σε σχέση με τις χρήσεις γης. Συλλογή στοιχείων που αποτυπώνουν την υφιστάμενη κατάσταση και πολεοδομική λειτουργία της πόλης (ΠΜ1,ΠΜ2) και των δορυφορικών της περιοχών (ΠΜ3) σε σχέση τόσο με τις αστικές όσο και με τις περιαστικές μεταφορές (εντοπισμός χαρακτηριστικών ζωνών της πόλης όπως λ.χ. ζώνη κεντρικών δραστηριοτήτων, αρχαιολογικοί χώροι, ζώνες ελεύθερου χρόνου, πολιτισμού και ψυχαγωγίας, γειτονιές κατοικίας κ.ο.κ.). Απογραφή της υφιστάμενης κατηγοριοποίησης του οδικού δικτύου του Δήμου Λαρισαίων (ΠΜ1,ΠΜ2,ΠΜ3,ΠΜ4).
 2. Απογραφή χαρακτηριστικών οδικού δικτύου. Απογραφή των χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου (γεωμετρικά χαρακτηριστικά οδικού δικτύου, σήμανση, φόρτοι και σύνθεση κυκλοφορίας σε χαρακτηριστικές διατομές, στρέφουσες κινήσεις σε κόμβους και σύνθεση κυκλοφορίας, στοιχεία σηματοδότησης κ.α.), έτσι ώστε να προκύπτει μια ολοκληρωμένη εικόνα της λειτουργίας του και να μπορεί να τεκμηριωθεί η στάθμη εξυπηρέτησης του (αφορά τις ΠΜ1, ΠΜ2).
 3. Απογραφή Στάθμευσης. Απογραφή των χαρακτηριστικών στάθμευσης, που αφορούν την ΠΜ1, και επιλεγμένα τμήματα της ΠΜ2 (συνοικία Σταθμός, Αμπελόκηποι). Συλλογή από την υπηρεσία στοιχείων της ελεγχόμενης στάθμευσης, των χώρων στάθμευσης (πιάτσες) ταξί και φορτοταξί, των θέσεων των υπεραστικών σταθμών (ΚΤΕΛ) και των θέσεων φορτοεκφόρτωσης και των θέσεων στάθμευσης που έχουν παραχωρηθεί σε ειδικές κατηγορίες (ΑΜΕΑ, τράπεζες, κλινικές κ.α.).
 4. Απογραφή Δημόσιων Συγκοινωνιών. Συλλογή στοιχείων, που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της στάθμης εξυπηρέτησης του συστήματος των δημόσιων συγκοινωνιών (αφορά τις ΠΜ1, ΠΜ2, ΠΜ3,ΠΜ4).
 5. Στοιχεία κυκλοφορίας Πεζών, Ποδηλατών. Συλλογή στοιχείων που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της στάθμης εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας πεζών-ποδηλατών. Συλλογή από την υπηρεσία στοιχείων του δικτύου των ποδηλατοδρόμων όπως επίσης και στοιχεία των χαρακτηρισμένων και υλοποιημένων πεζοδρόμων( ΠΜ1, ΠΜ2, ΠΜ3) .
 6. Χαρακτηριστικά μετακίνησης. Καταγραφή των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων του τρόπου μετακίνησης των πολιτών. (συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια)
 7. Οδική ασφάλεια. Συλλογή στοιχείων για τα επικίνδυνα σημεία λόγω ατυχημάτων (Δήμος, Τροχαία κ.λ.π). Θα αφορά τις ΠΜ1, ΠΜ2, ΠΜ3.


ΙΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η δεύτερη δραστηριότητα αφορούσε στην αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με όλα τα χαρακτηριστικά του αστικού συστήματος μεταφορών. Συγκεκριμένα η αξιολόγηση περιελάμβανε:

 1. Ιεράρχηση οδικού δικτύου (λειτουργική - διοικητική κατάταξη). Αξιολόγηση του υφιστάμενου δικτύου σε σχέση με τις χρήσεις γης και τις μετακινήσεις.
 2. Στάθμη εξυπηρέτησης του οδικού δικτύου (κόμβων και οδικών τμημάτων). Αξιολόγηση των στοιχείων απογραφής του υφιστάμενου οδικού δικτύου. (ΠΜ1, ΠΜ2).
 3. Χαρακτηριστικά στάθμευσης. Αξιολόγηση των χαρακτηριστικών στάθμευσης που αφορούν την ελεγχόμενη στάθμευση, τους χώρους στάθμευσης (πιάτσες) ταξί και φορτοταξί, τις θέσεις των υπεραστικών σταθμών (ΚΤΕΛ) και την τροφοδοσία των καταστημάτων (προσφορά στάθμευσης ανά κατηγορία, χαρακτηριστικά ζήτησης).
 4. Στάθμη εξυπηρέτησης Δημόσιων συγκοινωνιών. Αξιολόγηση της στάθμης εξυπηρέτησης των Συλλογικών μεταφορών (Δημόσια Συγκοινωνία)
 5. Στάθμη εξυπηρέτησης πεζών, ποδηλάτων. Αξιολόγηση του δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων (επάρκεια υφιστάμενων δικτύων).
 6. Ανάλυση προσπελασιμότητας χρήσεων γης. Αξιολόγηση του επίπεδου προσπελασιμότητας με όλα τα μέσα μετακίνησης στις κύριες χρήσεις γης, κύριες ζώνες δραστηριότητας της πόλης και εντοπισμός των προβλημάτων που σχετίζονται με όλους τους τομείς που προαναφέρονται.
 7. Ανάλυση οδικής ασφάλειας. Αξιολόγηση του συστήματος μεταφορών όσον αφορά την οδική ασφάλεια.

Κατά την Α' Φάση της μελέτης τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδωσαν μια σαφή και λεπτομερή εικόνα για την λειτουργία του συστήματος μεταφορών και των προβλημάτων που αυτό αντιμετωπίζει. Εκτιμήθηκαν βάσει των υφιστάμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οι δείκτες μετακίνησης για την Λάρισα και ετέθησαν οι νέοι στόχοι του σχεδίου της βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου.

Για το σύνολο των περιοχών ΠΜ1 και ΠΜ2 αναπτύχθηκε μαθηματικό πρότυπο προσομοίωσης της κυκλοφορίας του οδικού δικτύου, με χρήση μοντέλου (Κυκλοφοριακό Πρότυπο ΚΠ). Το ΚΠ χρησιμοποιηθηκε για την προσομοίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της ΠΜ1 και ΠΜ2 και στη συνέχεια για τη διερεύνηση και την σύγκριση μεταξύ τους των εναλλακτικών λύσεων και προτάσεων επίλυσης των σχετικών προβλημάτων.

 

ΙΙΙ. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ

Η τρίτη δραστηριότητα περιελάμβανε την υποβολή προτάσεων που θα συνιστούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας με επιχειρησιακό σκέλος (προτάσεις για άμεση υλοποίηση) και στρατηγικό σκέλος (μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προτάσεις). Συγκεκριμένα οι προτάσεις αφορούν:

 

 1. Διαχείριση οδικής κυκλοφορίας
 2. Διαχείριση στάθμευσης
 3. Ανάπτυξη δικτύων Πεζών, Ποδηλάτων - στάθμη εξυπηρέτησης δικτύων (διατήρηση, βελτίωση δικτύου).
 4. Ανάπτυξη Δημοσίων Συγκοινωνιών.
 5. Πιθανές προτάσεις για πολεοδομικές ρυθμίσεις ή τροποποιήσεις σε εφαρμογή των παραπάνω

 

Β' ΦΑΣΗ

Η Β΄ Φάση περιελαμβάνει τα παρακάτω:

ΜΕΛΕΤΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Αξιολόγηση σε βάθος των παρεμβάσεων που διατυπώθηκαν σε προκαταρκτικό στάδιο στην προηγούμενη Φάση, και συνεκτίμηση των πορισμάτων της διαβούλευσης για την οριστικοποίηση των παρεμβάσεων και των χαρακτηριστικών τους.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σύνθεση του συνόλου των παρεμβάσεων που μελετήθηκαν αναλυτικά σε ένα ενιαίο στρατηγικό και επιχειρησιακό Σχέδιο με συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης. Η ένταξη μιας παρέμβασης στο σχέδιο γίνεται, αφού προηγούμενα έχει γίνει η οριστική εκτίμηση των επιπτώσεών της. Τέλος επιχειρείται η εκτίμηση των επιπτώσεων του συνολικού Σχεδίου με αναφορά στους δείκτες. Σύνταξη Τελικού Παραδοτέου.

700x350-t003-pota-re

 

Αναθέτουσα Αρχή ΤΕΜΕΣ ΑΕ

Ανάδοχος: DENCO Συγκοινωνιακές Μελέτες ΕΠΕ

Ημερομηνία: 2011

Περιγραφή αντικειμένου: Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνεται :

 • H μελέτη των οδών πρόσβασης προς τα οικόπεδα της νότιας περιοχής Τουριστικών Εγκαταστάσεων και των περιοχών Μη Αμιγώς Τουριστικών Εγκαταστάσεων του ΕΡΓΟΥ
 • H μελέτη των κόμβων σύνδεσης των οδών αυτών τόσο μεταξύ τους όσο και με το εσωτερικό οδικό δίκτυο του ΕΡΓΟΥ
 • H διερεύνηση της θέας των οικοπέδων

 

700x350-t001-xerias

 

Αναθέτουσα Αρχή ΤΕΜΕΣ ΑΕ

Ανάδοχος: DENCO Συγκοινωνιακές Μελέτες ΕΠΕ

Ημερομηνία: 2011

Περιγραφή αντικειμένου: Σύνταξη σχεδίων Σήμανσης και Ασφάλισης επιπέδου Οριστικής Μελέτης και Τεχνικής Έκθεσης που αφορούν στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται ώστε να καταστεί δυνατή η εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της γέφυρας Ξεριά

 

700x350-g754-lefkosia_Page_2
700x350-g754-lefkosia_Page_3
700x350-g754-lefkosia_Page_4
700x350-g754-lefkosia_Page_5
700x350-g754-lefkosia_Page_6
700x350-g754-lefkosia_Page_7
700x350-g754-lefkosia_Page_8
700x350-g754-lefkosia_Page_9

 

Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ημερομηνία: 2007-2014

Περιγραφή αντικειμένου: Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται:

 • Μελέτη οδοποιίας για τη προετοιμασία της ενδιάμεσης έκθεσης της Φάσης Γ του Περιμετρικού Λευκωσίας. Το αντικείμενο της μελέτης οδοποιίας αφορά στον Αυτοκινητόδρομο και του ανισόπεδους κόμβους αυτού περιλαμβανομένων και των κλάδων των κόμβων καθώς και του προβλεπόμενου υποστηρικτικού δικτύου πλαγιοδρόμων
 • Μελέτη οδοποιίας για τη προετοιμασία της ενδιάμεσης έκθεσης της Φάσης Ε του Περιμετρικού Λευκωσίας. Το αντικείμενο της μελέτης οδοποιίας αφορά στον Αυτοκινητόδρομο και του ανισόπεδους κόμβους αυτού περιλαμβανομένων και των κλάδων των κόμβων καθώς και του προβλεπόμενου υποστηρικτικού δικτύου πλαγιοδρόμων
 • Μελέτη οδοποιίας για τη προετοιμασία της αναθεωρημένης ενδιάμεσης έκθεσης των Φάσεων Α και Β του Περιμετρικού Λευκωσίας. Το αντικείμενο της μελέτης οδοποιίας αφορά στον Αυτοκινητόδρομο και του ανισόπεδους κόμβους αυτού περιλαμβανομένων και των κλάδων των κόμβων καθώς και του προβλεπόμενου υποστηρικτικού δικτύου πλαγιοδρόμων

 

700x350-g891-pota_Page_1
700x350-g891-pota_Page_2
700x350-g891-pota_Page_3
700x350-g891-pota_Page_4

 

ΑναθέτουσαΑρχή ΤΕΜΕΣ ΑΕ


Ημερομηνία: 2011

Περιγραφή αντικειμένου: Στο Αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται:

 • Οριστική Μελέτη οδού προς κτίριο Λέσχης Golf και κυκλικού κόμβου αυτής με την Εσωτερική Οδό
 • Τροποποίηση διατομών λόγω επίκλισης από κόμβο κύριας εισόδου μέχρι κόμβο εσωτερικής οδού με οδό προς Golf Club και έλεγχος κατά μήκους κλίσης στην περιοχή διατομής Δ11
 • Ενημέρωση χάραξης Συνδετήριας οδού 2-2
 • Διερεύνηση οδών - κόμβων και ανακατανομή οικοπέδων της γειτονικής στο Golf Club περιοχής Μη Αμιγώς Τουριστικών Εγκαταστάσεων για τον προσδιορισμό της βέλτιστης Χάραξης της οδού προς το Golf Club

 

700x350-g861-lyrikh_Page_1
700x350-g861-lyrikh_Page_2
700x350-g861-lyrikh_Page_4
700x350-g861-lyrikh_Page_5
700x350-g861-lyrikh_Page_6
700x350-g861-lyrikh_Page_7

 

ΑναθέτουσαΑρχή: (ΙΔΡΥΜΑΣΤΑΥΡΟΥΝΙΑΡΧΟΥ) STAVROS NIARCHOS FOUNDATION CULTURAL CENTER AE

Ημερομηνία: 2012 - 2013

Περιγραφή αντικειμένου: Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται:

 • Μελέτη Εφαρμογής Σταθμού Αυτοκινήτων (Αφορά συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες προς όλη την ομάδα μελέτης)
 • Μελέτη Εφαρμογής Εσωτερικού Οδικού Δικτύου (Περιλαμβάνει τον ανασχεδιασμό των δύο κυκλικών κόμβων στις πύλες εισόδου στην εγκατάσταση και το εσωτερικό οδικό δίκτυο που συνδέει το Σταθμό Αυτοκινήτων και τα κτίρια με τους δύο κυκλικούς κόμβους)
 • Μελέτη Σήμανσης (Αφορά τη σήμανση του σταθμού αυτοκινήτων καθώς και του εσωτερικού οδικού δικτύου και των υπαίθριων χώρων στάθμευσης και περιλαμβάνει τη ρυθμιστική και πληροφοριακή σήμανση για τα οχήματα)

Σε επέκταση της σύμβασης:

 • Πρόδρομες Εκσκαπτικές Εργασίες
  1. Φάση προετοιμασίας δημοπράτησης (Καθορισμός Πυλών πρόσβασης στο εργοτάξιο και διαδρομών προσπέλασης των οχημάτων - Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις στο άμεσα επηρεαζόμενο οδικό δίκτυο- Εργοταξιακή Σήμανση του περιβάλλοντος οδικού δικτύου - Ετοιμασία Φακέλου κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και παρεμβάσεων για έγκριση από τη ΔΜΕΟ)
  2. Φάση Δημοπράτησης ( Παροχή Διευκρινήσεων και πληροφοριών στους Διαγωνιζόμενους- Συμμετοχή στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών,)
  3. Φάση εκτέλεσης πρόδρομων Εργασιών (Υποβοήθηση σε τυχόν τροποποιήσεις των κατασκευαστικών σχεδίων - Υποβοήθηση στην παρακολούθηση εκτέλεσης έργου)
 • Διαγωνισμός Ανάδειξης Γενικού Εργολάβου του Έργου
  1. Πλήρης Αναθεώρηση Μελέτης Εφαρμογής
  2. Αναθεώρηση και ετοιμασία τελικών Τευχών Δημοπράτησης των έργων Οδοποιίας
  3. Υποβοήθηση στη διαδικασία ανάδειξης του γενικού εργολάβου του Έργου

 

700x350-t014-Nos_lefkadas-page_1
700x350-t014-Nos_lefkadas-page_2
700x350-t014-Nos_lefkadas-page_1
700x350-t014-Nos_lefkadas-page_2

 

Αναθέτουσα Αρχή: ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΙΜΕΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ανάδοχος: DENCO Συγκοινωνιακές Μελέτες ΕΠΕ

Ημερομηνία: 2013

Περιγραφή αντικειμένου: Το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει:

 • Τον ανασχεδιασμό, σε επίπεδο οριστικής μελέτης, της χάραξης του οδικού δικτύου και της διάταξης των χώρων στάθμευσης της υφιστάμενης προμελέτης οδοποιίας, που αφορούν τον περιβάλλοντα χώρο του Νοσοκομείου
 • Tην υψομετρική επίλυση (μηκοτομές, διατομές, υψομετρική οριζοντιογραφία),
 • Tον υπολογισμό των υψομέτρων (στέψη) για τους τοίχους αντιστήριξης
 • Tη συνεργασία με τον υδραυλικό για την απορροή των ομβρίων και τη συνεργασία με τους αρχιτέκτονες για την υψομετρική προσαρμογή των κατωφλίων των εισόδων και των πεζοδρομίων γύρω από τα κτίρια με το οδικό δίκτυο

 

700x350-t007-rodos_Page_1
700x350-t007-rodos_Page_2
700x350-t007-rodos_Page_3
700x350-t007-rodos_Page_4
700x350-t007-rodos_Page_5

 

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

Ανάδοχος: DENCO Συγκοινωνιακές Μελέτες ΕΠΕ

Ημερομηνία: 2012

Περιγραφή αντικειμένου: Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται:

 • Αξιολόγηση υφιστάμενων κυκλοφοριακών μελετών. Αφορά τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των υφιστάμενων στοιχείων απογραφών του οδικού δικτύου, των υφιστάμενων μετρήσεων κυκλοφοριακών φόρτων και τις προτάσεις ιεράρχησης και κυκλοφοριακής οργάνωσης, από μελέτες που έχουν εκπονηθεί στο παρελθόν.
 • Ιεράρχηση και κυκλοφοριακή οργάνωση του οδικού δικτύου Της περιοχής μελέτης. Αφορά τη διαμόρφωση προτάσεων για τη νέα ιεράρχηση και κυκλοφοριακή οργάνωση του οδικού δικτύου της περιοχής μελέτης, με βάση τους παρακάτω άξονες:
  1. Τη δημιουργία ενός κύριου οδικού δικτύου το οποίο οι οδηγοί των οχημάτων θα έχουν στη διάθεσή τους για να κινηθούν (και να σταθμεύσουν σε καθορισμένους χώρους) χωρίς καθυστερήσεις και με ασφάλεια, με απλοποίηση των κινήσεων στους σημαντικούς κόμβους.
  2. Τη μετατροπή των τοπικής σημασίας οδών σε πεζόδρομους ή οδούς ήπιας κυκλοφορίας, μονής κατεύθυνσης, με συχνές εναλλαγές στη φορά κατεύθυνσης, έτσι ώστε να αποτρέπονται οι διαμπερείς κινήσεις μέσω αυτών. Το δίκτυο οδών ήπιας κυκλοφορίας, θα εξυπηρετεί μόνο την πρόσβαση στις παρόδιες ιδιοκτησίες με χαμηλές ταχύτητες (20χλμ/ώρα) και ταυτόχρονα θα κάνει αρμονική τη συνύπαρξη πεζών και αυτοκινήτων.
  3. Τη δημιουργία ενός δικτύου ροής πεζών (μέσω πεζοδρόμων, οδών ήπιας κυκλοφορίας, διευρυμένων πεζοδρομίων) που σε συνδυασμό με την ενίσχυση των ήπιων «εναλλακτικών» μορφών μετακίνησης (ποδήλατο, κλπ) θα οργανώσει την κεντρική περιοχή του Δήμου κυκλοφοριακά με τη φιλοσοφία της βιώσιμης κινητικότητας και θα δημιουργήσει συνθήκες μείωσης των αναγκών μετακίνησης με Ι.Χ.
  4. Προσαρμογή των διαδρομών των μέσων μαζικής μεταφοράς στις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
 • Οργάνωση στάθμευσης. Περιλαμβάνει την αξιολόγηση της λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στην περιοχή μελέτης και επέκταση – προσαρμογή σύμφωνα και με τη νέα κυκλοφοριακή οργάνωση

700x350-e001-souda_Page_1
700x350-e001-souda_Page_2
700x350-e001-souda_Page_3
700x350-e001-souda_Page_4
700x350-e001-souda_Page_5
700x350-e001-souda_Page_6

 

Αναθέτουσα Αρχή: Υ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. / Γ.Γ.Δ.Ε. / Γ.Δ.Σ.Ε. / Δ4

Ανάδοχος: Βιρβιδάκης Βασίλης

Συμμετοχή DENCO Συγκοινωνιακές Μελέτες ΕΠΕ: 80%

Ημερομηνία: 2012 - 2013

Περιγραφή αντικειμένου: Τεχνική Συνδρομή στη διερεύνηση των επιπτώσεων στο οδικό δίκτυο και στην κυκλοφορία μετά την κατασκευή των έργων ολοκλήρωσης του πολυχρηστικού τμήματος του Λιμένα Σούδας.

 

700x350-t012-TAP-page_0
700x350-t012-TAP-page_1
700x350-t012-TAP-page_2
700x350-t012-TAP-page_3
700x350-t012-TAP-page_4

 

Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

Ανάδοχος: DENCO Συγκοινωνιακές Μελέτες ΕΠΕ

Ημερομηνία: 2013

Περιγραφή αντικειμένου: Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται:

 • Πραγματοποίηση Κυκλοφοριακών Μετρήσεων σε 11 κόμβους του κύριου οδικού δικτύου, πλησίον των οποίων θα εγκατασταθούν εργοτάξια ή χώροι αποθήκευσης υλικών.
 • Επεξεργασία των μετρήσεων, συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων διαθέσιμων φόρτων και ατυχημάτων στο κύριο οδικό δίκτυο που περιβάλλει την όδευση του έργου, όπως αυτές έχουν καθορισθεί στο Logistic Report
 • Γενικές κατευθύνσεις για μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τον περιορισμό των επιπτώσεων κατά τη διάρκεια της κατασκευής

 

 

700x350-t008-eydek-page_1
700x350-t008-eydek-page_2
700x350-t008-eydek-page_3
700x350-t008-eydek-page_4

 

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΥΔΕΚ/ΓΓΔΕ/ΥΠΑΑΥΜΔ

 

Ανάδοχος: DENCO Συγκοινωνιακές Μελέτες ΕΠΕ

 

Ημερομηνία: 2012

 

Περιγραφή αντικειμένου: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τη συνδρομή στο έργο της ΕΥΔΕΚ σε θέματα:

 

 • Ίδρυσης, προγραμματισμού, δημοπράτησης και κατασκευής σταθμών αυτοκινήτων
 • Στάθμευσης και κυκλοφορίας της Πρωτεύουσας και του Μητροπολιτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
 • Δημοπράτησης μελετών και κατασκευής κτιριακών έργων αρμοδιότητας ΕΥΔΕΚ

 

700x350-e004-nafpaktos_Page_1
700x350-e004-nafpaktos_Page_2
700x350-e004-nafpaktos_Page_3
700x350-e004-nafpaktos_Page_5
700x350e004-nafpaktos_Page_4

 

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ανάδοχος: Τσιάνος Αθανάσιος

Συμμετοχή DENCO Συγκοινωνιακές Μελέτες ΕΠΕ

Ημερομηνία: 2012 - 2013

Περιγραφή αντικειμένου: Τεχνική Συνδρομή για την εκπόνηση της μελέτης "Οργάνωση Κυκλοφορίας και Στάθμευσης στην Ανατολική περιοχή της Πόλης της Ναυπάκτου", η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Συγκέντρωση και αξιολόγηση στοιχείων υφιστάμενων κυκλοφοριακών μελετών.
 • Απογραφή Υφιστάμενης Κατάστασης
 • Κυκλοφοριακές μετρήσεις σε βασικούς κόμβους
 • Ιεράρχηση και Κυκλοφοριακή οργάνωση του οδικού δικτύου της περιοχής μελέτης
 • Οργάνωση στάθμευσης της περιοχής μελέτης

 

700x350n1
700x350n2
700x350n3
700x350n4
700x350n5

 

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ανάδοχος: Μπουρνελάκη Ελευθερία

Συμμετοχή DENCOΣυγκοινωνιακές Μελέτες ΕΠΕ

Ημερομηνία: 2012 - 2013

Περιγραφή αντικειμένου: Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται:

 • Τεχνική Συνδρομή στη συγκέντρωση και αξιολόγηση Κυκλοφοριακών στοιχείων και στην προτεινόμενη Ιεράρχηση και Κυκλοφοριακή Οργάνωση του οδικού δικτύου της υπό μελέτη περιοχής.
 • Διενέργεια Κυκλοφοριακών Μετρήσεων διατομής και στρεφουσών κινήσεων σε βασικούς και κρίσιμους κόμβους
 • Απογραφή του καθεστώτος και των στοιχείων στάθμευσης στην υπό μελέτη περιοχή

 

700x350-t010-CarrMar_Page_1
700x350-t010-CarrMar_Page_2
700x350-t010-CarrMar_Page_3

 

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ανάδοχος: DENCO Συγκοινωνιακές Μελέτες ΕΠΕ

Ημερομηνία: 2012

Περιγραφή αντικειμένου: Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται:

 • ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ για το κατάστημα “ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ”, που λειτουργεί στο Μαρούσι επί της οδού Χειμάρας. Περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:
  1. Καθορισμός του αριθμού των θέσεων στάθμευσης για την εξυπηρέτηση του καταστήματος με βάση τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας. Οι υπόλοιπες θα λειτουργούν και ως δημόσιας χρήσης
  2. Απογραφή στάθμευσης στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το συγκρότημα
  3. Διερεύνηση των προσπελάσεων του καταστήματος και των χώρων στάθμευσης.
  4. Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων (στρέφουσες) επί της οδού Χειμάρας και μετρήσεις φόρτων στρεφουσών κινήσεων στις συμβολές της με την οδό Κηφισίας και Αμαροθσίου - Χαλανδρίου.
  5. Ανάλυση των κυκλοφοριακών φόρτων στην περιοχή της εγκατάστασης
  6. Εκτίμηση των καθοριστικών φόρτων άφιξης και αναχώρησης
  7. Διερεύνηση της επίδρασης από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων στο οδικό δίκτυο προσπέλασης
  8. Προτάσεις τυχόν απαιτούμενων παρεμβάσεων κυκλοφοριακού χαρακτήρα.
 • ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Επανασχεδιασμός της εισόδου - εξόδου από/ προς την οδό Χειμάρας, οι απαραίτητες γεωμετρικές διαρρυθμίσεις για την κίνηση των οχημάτων και ο σχεδιασμός των χώρων αναμονής και ελέγχου σε συνεργασία με την αρχιτεκτονική ομάδα.

 

 

700x350-t015-CarrAlim_Page_1
700x350-t015-CarrAlim_Page_2
700x350-t015-CarrAlim_Page_1
700x350-t015-CarrAlim_Page_2

 

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ανάδοχος: DENCO Συγκοινωνιακές Μελέτες ΕΠΕ

Ημερομηνία: 2013

Περιγραφή αντικειμένου: Το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει:

 • ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ για το κατάστημα “ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ”, που λειτουργεί στον Άλιμο επί των οδών Λαμίας και Παλαιστίνης. Περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:
  1. Καθορισμός του αριθμού των θέσεων στάθμευσης για την εξυπηρέτηση του καταστήματος με βάση τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας.
  2. Διερεύνηση των προσπελάσεων του καταστήματος και των χώρων στάθμευσης.
  3. Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων (στρέφουσες) στις εισόδους – εξόδους των χώρων στάθμευσης κατά τις ώρες αιχμής
  4. Μετρήσεις σύνθεσης κυκλοφορίας (Ι.Χ, Δίκυκλα, Βαρέα οχήματα, Λεωφορεία) σε διατομές των οδών Λαμίας, Παλαιστίνης και Αεροπορίας κατά τις ώρες αιχμής.
  5. 24ωρες μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων με αυτογραφικά μηχανήματα σε διατομή των οδών Λαμίας και Παλαιστίνης
  6. Ανάλυση των κυκλοφοριακών φόρτων στην περιοχή της εγκατάστασης
  7. Εκτίμηση των καθοριστικών φόρτων άφιξης και αναχώρησης
  8. Διερεύνηση της επίδρασης από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων στο οδικό δίκτυο προσπέλασης
  9. Προτάσεις τυχόν απαιτούμενων παρεμβάσεων κυκλοφοριακού χαρακτήρα.
 • ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Προετοιμασία των απαραίτητων, στα πλαίσια της ΜΠΕ, στοιχείων για τη διερεύνηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου από τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης, με βάση τις μετρήσεις κυκλοφορίας και σύνθεσης

 

 

350x700
700x350__21
700x350__23

 

Ανάδοχος: DENCO Συγκοινωνιακές Μελέτες ΕΠΕ

Ημερομηνία: 2013

Περιγραφή αντικειμένου: Το αντικείμενο της μελέτης συγκοινωνιακών έργων περιλαμβάνει του Master plan Λιμένα Ζακύνθου περιλαμβάνει:

-          Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης κυκλοφορίας:

 • Συγκέντρωση και επισκόπηση όλων των στοιχείων από υφιστάμενες μελέτες και προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις από άλλους φορείς.
  • Υφιστάμενη κυκλοφοριακή οργάνωση του οδικού δικτύου
  • Προσβάσεις του λιμένα και συνδέσεις με το οδικό δίκτυο της πόλης και του υπόλοιπου νησιού.
  • Κυκλοφοριακοί φόρτοι αιχμής στο βασικό οδικό δίκτυο και στην άμεση περιοχή του λιμένα
  • Κυκλοφοριακή ικανότητα του υπάρχοντος οδικού δικτύου
  • Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

-          Ανάλυση της υφιστάμενης επιβατικής και εμπορικής κίνησης του λιμένα

 • Συλλογή και επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης του Λιμένα.

-          Εκτίμηση μελλοντικής επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης σε χρονικό ορίζοντα 25ετίας

-          Προτεινόμενες παρεμβάσεις στο δίκτυο προσπέλασης και την κυκλοφοριακή σύνδεση του Λιμένα:

 • Προτεινόμενες παρεμβάσεις στην κυκλοφοριακή οργάνωση του οδικού δικτύου της πόλης.
 • Προβλεπόμενα – προτεινόμενα νέα συγκοινωνιακά έργα.

-          Προτεινόμενη κυκλοφοριακή οργάνωση του λιμένα (εναλλακτικές λύσεις):

 • Διαμόρφωση κόμβων σύνδεσης με το περιβάλλον οδικό δίκτυο
 • Οργάνωση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών
 • Χώροι αναμονής οχημάτων προς επιβίβαση
 • Χώροι αναμονής λεωφορείων και ΤΑΧΙ
 • Χώροι στάθμευσης ΙΧ οχημάτων και δικύκλων
 • Προτεινόμενη διαμόρφωση της παραλιακής οδού.

-          Αξιολόγηση των επιπτώσεων στο οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία της άμεσης (περιοχή λιμένα) και έμμεσης (βασικό οδικό δίκτυο προσπέλασης) επιρροής του λιμένα, μετά την υλοποίηση των έργων του masterplan, με χρονικό ορίζοντα 25ετίας

 • Εκτίμηση κυκλοφοριακών φόρτων ώρας αιχμής με χρονικό ορίζοντα 25ετίας
  • Καθορισμός των διαδρομών προσπέλασης προς / από το λιμένα για τις διάφορες κατηγορίες οχημάτων.
  • Αξιολόγηση της επιβάρυνσης της κυκλοφορίας της πόλης από τον λιμένα και εκτίμηση της κυκλοφοριακής ικανότητας τού δικτύου σε χρονικό ορίζοντα εικοσιπενταετίας.
  • Διερεύνηση σεναρίου μηδενικής επέμβασης (do nothing scenario)

-          Εκτίμηση της δαπάνης της κατασκευής των συγκοινωνιακών έργων εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα.

 

 

700x350-t009-nikaia-garaze

 

Αναθέτουσα Αρχή: ReDePlan A.E.

Ανάδοχος: DENCO Συγκοινωνιακές Μελέτες ΕΠΕ

Ημερομηνία: 2013

Περιγραφή αντικειμένου: Μελέτη απογραφής στάθμευσης στην περιοχή επιρροής του Σταθμού. Πιο συγκεκριμένα σε κάθε πλευρά οικοδομικού τετραγώνου της περιοχής μελέτης γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Κωδικοποίηση των δρόμων με τις επίσημες ονομασίες τους
 • Καταγραφή των υφιστάμενων ρυθμίσεων κυκλοφορίας, των στάσεων λεωφορείων και γενικώς όσων στοιχείων θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη στάθμευση
 • Καταγραφή των Υφιστάμενων Ρυθμίσεων Στάθμευσης
 • Απογραφή της υφιστάμενης προσφοράς στάθμευσης στην οδό
 • Καταγραφή χώρων στάθμευσης δημόσιας χρήσης
 • Καταγραφή Υφιστάμενης ζήτησης σε θέσεις στάθμευσης
 • Απογραφή φόρτου που δημιουργεί το Γ.Κ.Ν.Ν κατά τις ώρες αιχμής καθημερινής και νυκτερινής λειτουργίας του Νοσοκομείου και τις ημέρες των εφημεριών του

 

 

700x350-t013-elegxomenh-N-Ionias-page_1
700x350-t013-elegxomenh-N-Ionias-page_2
700x350-t013-elegxomenh-N-Ionias-page_1
700x350-t013-elegxomenh-N-Ionias-page_2

 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής

Ανάδοχος: Τσιάνος Αθανάσιος

Συμμετοχή DENCO Συγκοινωνιακές Μελέτες ΕΠΕ

Ημερομηνία: 2013

Περιγραφή αντικειμένου: Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η επικαιροποίηση της μελέτης «Διερεύνηση Υφιστάμενης Κατάστασης Στάθμευσης και Μελέτη Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο Κέντρο του Δήμου Νέας Ιωνίας» η οποία εκπονήθηκε το 2009 και για την οποία απαιτείται αναθεώρηση και προσαρμογή στα σημερινά δεδομένα προκειμένου η υλοποίηση του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης και η κατασκευή του προγραμματιζόμενου σταθμού αυτοκινήτων στο Ο.Τ. 150να ενταχθούν σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Η μελέτη περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Διερεύνηση των συνθηκών στάθμευσης:
  1. Απογραφή της υφιστάμενης στάθμευσης.
  2. Προσδιορισμό δεικτών χαρακτηριστικών στάθμευσης διαμέσου ειδικής έρευνας
  3. Καταγραφή των υφιστάμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
  4. Εκτίμηση προσφοράς και ζήτησης στάθμευσης στην περιοχή μελέτης με βάση τα στοιχεία της απογραφής και της έρευνας χαρακτηριστικών στάθμευσης.
 • Προκαταρκτικό σχέδιο ελεγχόμενης στάθμευσης παρά την οδό στην περιοχή μελέτης :
  1. Χωροθέτηση ζωνών στάθμευσης, π.χ. βραχυχρόνιας (με επιτρεπόμενη διάρκεια έως δύο ή τρεις ώρες) με πληρωμή τέλους στάθμευσης, αποκλειστικής στάθμευσης κατοίκων, κλπ.
  2. Τιμολογιακή πολιτική και χρόνο λειτουργίας (ημέρες – ώρες) του συστήματος.
  3. Σύστημα είσπραξης τελών στάθμευσης.

700x350-882-Plovdiv-_Page_1
700x350-882-Plovdiv-_Page_3
700x350-882-Plovdiv-_Page_4
700x350-882-Plovdiv-_Page_5
700x350-882-Plovdiv-_Page_6
700x350-882-Plovdiv-_Page_8

 

Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Ανάδοχος: DENCO AE

Συμμετοχή DENCOΣυγκοινωνιακές Μελέτες ΕΠΕ

Ημερομηνία: 2011

Περιγραφή αντικειμένου: Στο Αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται:

 • Επισκόπηση της πολιτικής μεταφορών του Δήμου, της στρατηγικής για την ανάπτυξη της Πόλης και περιγραφή των βασικών δεδομένων
 • Ανάλυση των υφιστάμενων προβλημάτων του συστήματος μεταφορών της πόλης που πρέπει να αντιμετωπισθούν στα πλαίσια της Μελέτης
 • Μεταφορική ζήτηση επιβατών και κυκλοφοριακές προβλέψεις
 • Προσδιορισμός εναλλακτικών τεχνικών Λύσεων
 • Ανάλυση εναλλακτικών λύσεων και προτάσεις επιλογών

 

700x350-t006-NosXalk-page_1
700x350-t006-NosXalk-page_2
700x350-t006-NosXalk-page_3
700x350-t006-NosXalk-page_4
700x350-t006-NosXalk-page_5
700x350-t006-NosXalk-page_6

 

Αναθέτουσα Αρχή: ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΙΜΕΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ανάδοχος: DENCO Συγκοινωνιακές Μελέτες ΕΠΕ

Ημερομηνία: 2012-2013

Περιγραφή αντικειμένου: Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται:

 • Μελέτη εσωτερικής οδοποιίας και χώρων στάθμευσης σε επίπεδο μελέτης Εφαρμογής συμπεριλαμβανομένου της βελτίωσης - επανασχεδιασμό της χάραξης του εσωτερικού οδικού δικτύου και των χώρων στάθμευσης
 • Μελέτη οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης των χώρων στάθμευσης και του εσωτερικού οδικού δικτύου
 • Υδραυλική Μελέτη αποχέτευσης ομβρίων στον περιβάλλοντα χώρο (εσωτερικής οδοποιίας και χώρων στάθμευσης)
 • Μελέτη τεχνικών έργων οδοποιίας (τοίχοι αντιστήριξης κλπ)
 • Σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων με όλα τα απαραίτητα σχέδια και στοιχεία προμετρήσεων
 • Παροχή διευκρινήσεων προς τον Εργοδότη και τον Κύριο του Έργου κατά την διάρκεια κατασκευής